វ៉ាន់ ឈិនលី

វ៉ាន់ ឈិនលី

Vann Chhinly

ឆ្នាំសិក្សា 2015

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap