ប៊ុន ហឿន

ប៊ុន ហឿន

Bun Hoeun

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី ACLEDA Bank Plc.

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Website Design With CSS