ប៊ុន ហឿន

ប៊ុន ហឿន

Bun Hoeun

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី ACLEDA Bank Plc.

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap