ង៉េងវិចិត្រ

ង៉េងវិចិត្រ

Ngeng Vichet

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Pasadena City College

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS