ឈឹម ណេង

ឈឹម ណេង

Chhim Neng

ឆ្នាំសិក្សា 2015

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++