ស្រ៊ីម ភីរម្យ

ស្រ៊ីម ភីរម្យ

Srim Phirom

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា (ITC) -ITC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network