អាត់​ លីថូ

អាត់​ លីថូ

Ath Litho

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា (ITC)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network
  2. C# Beginning