ស្រៀង ឬទ្ឋី

ស្រៀង ឬទ្ឋី

Sreang Rithy

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Legend Cinema

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming