នាង សុផាត

នាង សុផាត

Neang Sophat

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី National Defense University-NDU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning