អ៊ុក សុផល

អ៊ុក សុផល

Ouk Sophal

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Businessman

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. PHP & My SQL
  3. Website Design With CSS