វណ្ណា ណារ៉ែន

វណ្ណា ណារ៉ែន

Vanna Naren

មកពី វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា (ITC)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning