ដន ធារ៉ា

ដន ធារ៉ា

Dawn Theara

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap