ហេង វិនឈាង

ហេង វិនឈាង

Heng Venchang

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី American Intercon Institute -Aii

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++