ម៉ារី ម៉ែនដា

ម៉ារី ម៉ែនដា

Mary Menda

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Brown Coffee

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning