គង់ សម្បត្តិ

គង់ សម្បត្តិ

Kong Sambath

ឆ្នាំសិក្សា 2015

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop