គង់ វង្សរតនៈ

គង់ វង្សរតនៈ

Kong vongratanak

ឆ្នាំសិក្សា 2015

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop