យ៉ែម ជឿនឌីណារ៉ុង

យ៉ែម ជឿនឌីណារ៉ុង

Yem Chendynarong

ឆ្នាំសិក្សា 2015

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop