យ៉ាត សំណាង

យ៉ាត សំណាង

Yat Somnang

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. OOP PHP
  2. OOP PHP
  3. PHP & My SQL