អ៊ាង រិនសុផារ៉ាត់

អ៊ាង រិនសុផារ៉ាត់

Eang Rinsopharatt

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Beginning