ខេ ឡុងស៊ាន

ខេ ឡុងស៊ាន

Khe Longsean

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី University of Cambodia-UC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop