អាន វិបុល

អាន វិបុល

Ann Vibol

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាយអាយស៊ី Of Technology

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning