ជា ចន្ទ័សុភា

ជា ចន្ទ័សុភា

Chea Chansophea

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្ត្រា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Website Design With CSS