ជន បានហាវ

ជន បានហាវ

​មកពី ៖

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5

ស្នាដៃ