អ៊ាង ចាន់វុទ្ឋា

អ៊ាង ចាន់វុទ្ឋា

Eang Chan Vuthea

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation
  3. C# Beginning
  4. C# Database Programming