សេក សុខណា

សេក សុខណា

Sek Sokna

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Ministry of Health (MoH)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Website Design With CSS