សៅ គឹមសាន

សៅ គឹមសាន

Souv Kimsan

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Ministry of Health (MoH)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5