វណ្ណឌី សុដាញ្ញាណ

វណ្ណឌី សុដាញ្ញាណ

Vandy Sodanheang

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី National Institute of Posts, Telecommunications and Information NIPTICT-Communication Technology

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation
  3. C# Beginning