ចេង ភិរុណ

ចេង ភិរុណ

Cheng Phirun

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី មូលដ្ឋានទព័អាកាសពោធិចិនតុង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network