ប៉ុនណា វ៉ាន់ដា

ប៉ុនណា វ៉ាន់ដា

Ponna Vanda

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++