ភន ចាន់ថុល

ភន ចាន់ថុល

Phorn Chanthol

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Cambodia International Cooperation Institute -CICI

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Window Server