ហឿង រ៉េ

ហឿង រ៉េ

Hoeurn Ray

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Meiho Company

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network