ម៉ៅ សុចិត្រា

ម៉ៅ សុចិត្រា

Mao Sochetra

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL