គង់ ភត្រា

គង់ ភត្រា

Kong Pheaktra

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL