ងួន ស៊ីវម៉េង

ងួន ស៊ីវម៉េង

Nguon Sivmeng

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++