ប្រាង្គ ប៊ុនឡុង

ប្រាង្គ ប៊ុនឡុង

Prang BunLong

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++