ស៊ុក សុកអ៊ី

ស៊ុក សុកអ៊ី

Suk Soke

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++