ជា សំណាង

ជា សំណាង

Chea Samnang

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. Computer Network
  3. Website Design With CSS