ឆាយ សុធារ៉ា

ឆាយ សុធារ៉ា

Chhay Sotheara

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. JavaScript + Jquery
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming