មាស​ សុជីវរស

មាស​ សុជីវរស

Meas Sochyvearos

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation
  2. Computer Network