ហេង លីម៉ី

ហេង លីម៉ី

Heng Lymey

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap