ឈិន ស៊ីដេត

ឈិន ស៊ីដេត

Chhin Sideth

ឆ្នាំសិក្សា 2014

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop