អ៊ិន ខេមរៈ

អ៊ិន ខេមរៈ

In Khemrak

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming