អ៊ិន ខេមរៈ

អ៊ិន ខេមរៈ

In Khemrak

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming