សុវត្ថិ វីតាល់

សុវត្ថិ វីតាល់

Sowath Vital

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. PHP & My SQL
  3. C# Beginning
  4. C# Database Programming