ស៊ា ស៊ាំងគ័ង

ស៊ា ស៊ាំងគ័ង

Sea Saing Koing

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++