ធឿន កណ្ឌឋានៈ

ធឿន កណ្ឌឋានៈ

Thoeun Kanthanak

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning