ឡុង ម៉េងគ្រុយ

ឡុង ម៉េងគ្រុយ

Long Mengkruy

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning