នៅ រតនា

នៅ រតនា

Nov Ratana

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. VB.NET Database
  3. Website Design With CSS