លី ចន្ឋី

លី ចន្ឋី

Ly Chanthy

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. OOP PHP
  2. PHP & My SQL
  3. C# Beginning