ចាន់ សុជាតិ

ចាន់ សុជាតិ

Chan Socheat

មកពី វិទ្យាល័យ វត្តកោះ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation