ឈីម រ៉ាវុធ

ឈីម រ៉ាវុធ

Chhim Ravuth

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5