ឈីម រ៉ាវុធ

ឈីម រ៉ាវុធ

Chhim Ravuth

មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS