រស់ រតនៈ

រស់ រតនៈ

Ros Ratthanak

ឆ្នាំសិក្សា 2014

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop